නිති අසන පැණ

පොතු සුනඛ පාලක කරපටි බල්ලෙකුගේ බුරන විට ක්‍රියා කරයිද?

2020-06-04

පොතු සුනඛ පාලක කරපටි බල්ලෙකුගේ බුරන විට ක්‍රියා කරයිද?

ඔව්, පොතු සුනඛ පාලක කරපටි 1-7 සංවේදීතා මට්ටම් ඇති අතර එය සුනඛයාගේ විවිධ බුරන පරිමාවෙන් ක්‍රියා කළ හැකිය.

1 වන මට්ටම අවම සංවේදීතාවයකි, බල්ලන්ගේ බුරන ඉතා සැහැල්ලු නම්, ඔබට මෙම මට්ටම භාවිතා කළ හැකිය

7 වන මට්ටම ඉහළම සංවේදීතාවයකි, බල්ලන්ගේ බෙරිහන් දීම ඉතා අඩු නම්, ඔබට මෙම මට්ටම භාවිතා කළ හැකිය.