නිති අසන පැණ

TIZE බල්ලා ඇන්ටි පොතු කරපටි සියලුම සුනඛයන්ට ගැලපේද?

2020-06-03

කට්ටල 2 ක් සහිත සෑම ඇන්ටි බාර්ක් කරපටි පැකට්ටුවක්:1 කෙටි, 1 දිගු

කෙටි හිසකෙස් ඇති බල්ලා සඳහා කෙටි දිග ඇඳුම් කට්ටල

දිගු කෙස් සඳහා බල්ලා සඳහා දිගු දිග ඇඳුම්.

මිනි ස්පැනර් සමඟ දිග වෙනස් කළ හැකිය